Általános felhasználási feltételek

Hatály: 2015. február 17. napjától


 

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a Tensi Kft. (1023 Budapest Komjádi Béla u.1. Cg. 01-09-717213., a továbbiakban: „Tensi Kft.”) kizárólagos tulajdonában álló és a Tensi Kft. által működtetett www.tensi.hu és a www.onlinenyaralas.hu elnevezésű weboldalakat (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre (a továbbiakban: a „Felhasználó”). A weboldalt kiskorúak nem használhatják. A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely közvetített szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással, a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket is. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

A Weboldal tulajdonosa jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. Amennyiben módosítja, úgy – a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően – köteles ezt a módosítás hatályba lépése előtt a weboldalán, jól látható módon jelezni, hogy a Felhasználók kellő időben értesüljenek róla. Ezen felül, a már regisztrált Felhasználóknak – akik a korábban érvényben lévő felhasználási feltételeket elfogadták, pedig biztosítja, hogy ha nem fogadják el a módosítást, akkor a regisztrációt megszüntethessék. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Felhasználási Feltételek változására a társaság. a változást követő 7. napig külön felhívja a figyelmet a www.tensi.hu és a www.onlinenyaralas.hu honlapon.

 

A Weboldal használatának feltételei:


Jelen Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával a Weboldal látogatója (a továbbiakban: Látogató) kijelenti, hogy

nagykorú, illetve ha kiskorú, akkor szülője vagy gondviselője engedélyével és tudomásával használja a weblapokat;
kizárólag saját nevében jár el, nem él vissza mások adataival;
a jelen felhasználói feltételeket elfogadta, az abban foglaltakat megértette, tudomásul veszi, és mindezek ismeretében dönt a honlap további használatáról;
amennyiben a cookie-k használatát nem engedélyezi, akkor vagy ennek megfelelően beállítja a böngészőjét, vagy törli a gépéről a már elhelyezett cookie-kat és kerüli a honlap további használatát. (A cookie-k használatáról lásd az Automatikusan gyűjtött információk fejezetet.)
A web lapot üzemeltető társaság kijelenti, hogy

a honlapon tárolt adatokkal kapcsolatban adatkezelőként jár el;
a honlapon nem tárol, nem közöl, és nem gyűjt érzékeny adatot, azaz a Látogató faji, etnikai hovatartozására, politikai véleményére, vallási, világnézeti meggyőződésére, egészségi állapotára, szexuális életére vonatkozó adatot;
a honlap nem tárol, nem közöl, és nem gyűjt felnőtt tartalmat.
A Weboldal működési elve
A Weboldal egy portál jellegű, közvetített szolgáltatások megjelenítésére, valamint azoknak közvetítésére szolgáló honlap, melynek célja, hogy a közösség megismerkedjen a közvetített szolgáltatásokkal, és tájékozódhasson a számukra biztosított lehetőségekről, valamint lehetőséget biztosít az online ajánlatkérésre és egyéb foglalásokra.

Tensi Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse.

A Weboldal működtetését a társaság a:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő egyes kérdésekről
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről jogszabályok szerint végzi.


Regisztráció és a Weboldal használata


A társaság a felhasználó adatait az általa végzett Szolgáltatás vonatkozásában használhatja fel, az általa végzett szolgáltatás végzésétől eltérő célból, kizárólag az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a felhasználó hozzájárulása alapján kezelheti és használhatja.

Regisztráció
A felhasználók a Weboldal Szolgáltatásait, előzetes regisztráció útján vehetik igénybe. A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a csillaggal megjelölt személyes adatokat:

A regisztráció során a felhasználók – nem kötelezően – megadhatnak egyéb személyes adatokat is, ezen adatok kezelése megegyezik az Adatkezelési Tájékoztatóban található adatkezelési feltételekkel. Az adatkezelési tájékoztató megtalálható a www.tensi.hu és a www.onlinenyaralas.hu fő oldalának alján található „Adatvédelmi nyilatkozat” menüpont alatt.

Az oldalon található „Regisztráció” gombra kattintva felhasználó a fent felsorolt személyes adatai (vezetéknév, keresztnév, stb..), működő és valós e-mail címe, megadása után az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját jelszava és megerősített jelszavának megadásával. Ezt követően azonnal jogosult a Weboldal alap szolgáltatását igénybe venni. A Felhasználó a weboldal által kínált alapszolgáltatások regisztrációs eljárását követően, az alapszolgáltatásokon túl, egyéb, további kritériumok teljesítését megkövetelő szolgáltatásokat is igénybe vehet. Alapszolgáltatásnak minősül minden olyan szolgáltatás mely a weblapon külön adatbekérést valamint további azonosítási és ellenőrzési követelményeket nem tartalmaz pl.: a hírlevélre való feliratkozás, a hírlevélben meghatározott kedvezmények igénybe vétele, stb. Amennyiben papír alapú regisztrációt követően történik a bejelentkezés, úgy a regisztrációt nem kell elvégezni, a kapott azonosítókkal be Lehet lépni a Weboldalakra és az igényelt szolgáltatásokat azonnal jogosult használni.

A Weboldalon bármilyen módon való regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal tulajdonosának az Adatkezelési Tájékoztatójában szereplő (pl.: Weboldallal kapcsolatos hírleveleket, kereskedelemi kommunikációkat) tevékenységeiről értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére. Felhasználó egyidejűleg kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban változás következik be, úgy erről az arra alkalmas csatorna (webes felület, e-mail, telefon, fax, személyesen, stb…) igénybe vételével, az adatkezelési tájékoztatóban szereplő elérhetőségén tájékoztatja a Tensi Kft és/vagy Partnerét.

Regisztráció nélkül nem lehet feliratkozni a hírlevelek megtekintésére, fogadására. A „Feliratkozás hírlevélre” gombra való kattintás, csak és kizárólag a regisztrációs eljárás folyamatában érhető el. A regisztrációt követően a feliratkozó személy a feliratkozás után pár másodperccel egy e-mailt kap, amelyben meg kell erősíteni a feliratkozását. A hírlevelekről bármikor le lehet iratkozni a hírlevelekben közzétett leiratkozási lehetőség igénybevételével. A Kommunikációkban foglalt esetleges kedvezményekben való részesüléshez regisztráció szükséges.

 

A Weboldal használataA Szolgáltatás igénybevétele
Amennyiben a Felhasználó valamely Kommunikációban meghatározott Közvetített Szolgáltatást – kivéve a szerződéskötést nem igénylő szolgáltatások és egyes online foglalható utazási szolgáltatások – igénybe kívánja venni, úgy a Közvetített Szolgáltatás Partneréhez szerződéskötés céljából be kell fáradnia a Tensi Kft. irodájába.

 

A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések


Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az együttműködésre vonatkozó kötelezettség megtartásával, a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogszabályban tiltott vagy meg nem engedett, továbbá az információtechnológiai iparágban elfogadott és rendszerint alkalmazott szokásokat (Netikett – Internetes viselkedési kódex), szokványokat sértő tartalmak, alkalmazások, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogszerűtlen adatgyűjtésre.

Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik a Tensi Kft.- vel szemben a Tensi Kft. által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Tensi Kft.-nek a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott. A Tensi Kft. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy szándékolatlan károkozás ne történhessen.

Amennyiben Tensi Kft. tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Tensi Kft a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy e mikro-oldalak jogellenes használata esetén a Tensi Kft. jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni. A jogszerű és tisztességes használat az alábbi elvárásoknak megfelel:

Az oldalt mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja.
Az oldalon megjelenő, a Felhasználó által közzétett vagy feltöltött kommentek, megjegyzések valódiságáért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, valamint az azokon alapuló üzleti, illetve egyéb döntésekért és azok következményeiért a Tensi Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, ennek alapján kártérítési vagy bármely költségtérítési igény nem támasztható. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalon megjelenő hozzászólásokat folyamatosan figyeljük, monitorozzuk, ha kell, töröljük. Különös tekintettel arra, ha a Felhasználó megjegyzése mások jogait sérti, becsületsértő, jogsértő, vagy ilyen tevékenységre hív fel, rágalmazó, egyéb okból zavaró, vagy bántó tartalmú, félrevezető, valós tényeket hamis színben tüntet fel, oda nem illő, spamnek, vagy reklámnak minősül, valamint az informatikai rendszer működését veszélyeztető programokat/linkeket tartalmaz. Az ilyen hozzászólásokat, megosztásokat, az oldalról eltávolítjuk, többszöri megjelenés esetén pedig az azokat küldő felhasználó – mindennemű előzetes tájékoztatás vagy felhívás nélkül – az oldalról letiltásra kerül.
A Tensi Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az oldal működési zavaraiból, üzemzavarából, vonal- és rendszerhibából, az oldalon közölt információk, adatok illetéktelen személyek által történő jogosulatlan megváltoztatásából, késedelmes továbbításából, elveszéséből eredő költségekért, károkért és veszteségekért.
Az oldal bizonyos linkjei harmadik személy oldalára vezethetnek, ezeken az oldalakon található adatok, információk tartalmáért és valódiságáért, illetve a személyes adatok biztonságáért a Tensi Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.
Az oldalon elhelyezett mindennemű képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt áll, kizárólag az adattartalom – változtatás nélküli – megosztása engedélyezett. Az adattartalmak ezen túlmenő, bármilyen formában történő – személyes használatot meghaladó mértékű – felhasználása, különösen sokszorosítása, terjesztése, megváltoztatása tiltott és jogi eljárást von maga után.
A Felhasználó a saját regisztrációjához tartozó jelszavát bármikor megváltoztathatja, de köteles a kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

Amennyiben a Felhasználó fiókját feltörik, és/vagy az azonosítóit elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről a Tensi Kft.-t az info@tensi.hu e-mailen vagy a +36-345-1500 telefonon értesíteni. A Tensi Kft. az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert a hozzáférési jogosultságok visszavonásáról. Amennyiben a Partner értesítését megelőzően, az így jogosulatlanul megszerzett információval harmadik személy visszaél, a Tensi. Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a keletkezett kárért.

 

Szellemi tulajdon


A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Tensi Kft. illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Tensi Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A Tensi Kft logó és egyéb védett szerzői jogi tartalmak felhasználása, a Tensi Kft. külön írásbeli engedélyével lehetséges. Az érintett Partner külön írásbeli engedélyével lehetséges a Weboldalon megjelenő azon logók és egyéb tartalmak felhasználása, amelyek a Partner kizárólagos jogosultsága alá esnek. A Tensi Kft. szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

A felelősség korlátozása


Tekintettel arra, hogy a Tensi Kft. a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott Szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Felhasználó kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.

A Tensi Kft. nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. A Tensi. Kft.-t nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére. A Tensi Kft. a Szolgáltatások leírását teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós Szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli.

Automatikusan gyűjtött információk


A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájl – kerül megküldésre a Látogató számítógépére, amely (ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie személyes adat, az adatkezelés célja, hogy azonosítsuk a felhasználót, őket egymástól meg tudjuk különböztetni, tároljuk a munkamenet során megadott adatokat, segítsük a munkamenet megszakadása esetére az adatvesztés elkerülését. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó (mint érintett) hozzájárulása, a kezelt adatok: a generált azonosító, a művelet dátuma és időpontja.

A cookie-k típusai funkciójuk szerint leheltnek:

megosztást és lájkolást lehetővé tévő cookie-k;
alapvető fontosságú cookie-k, amelyek a folyamatban lévő tranzakció adatait őrzik, így használatuk nélkülözhetetlen;
a honlap működését támogató cookie-k, amelyek tárolják a bejelentkezési adatokat, támogatják a csevegésszolgáltatást;
megjelentést támogató cookie-k, amelyek a honlap egységes arculatának biztosítását segítik;
hatékonyság növelő cookie-k, amelyek csökkentik a honlap betöltési idejét és fokozzák a felhasználói élményt.


A honlap által használt cookie-k a következők lehetnek:


Tynt.com cookie: Szövegek másolásának és a forrásformátum megőrzésének támogatása. 1 éves lejárat.
A honlap által megnyitott munkafolyamat működéséhez szükséges. 1 éves lejárat.
YouTube cookie: videók lejátszásához szükséges. 1 éves lejárat.
DoubleClick cookie: A Google remarketing cookie-ja. 1, illetve 2 éves lejárat.
Backend.aleph.hu cookie: Utazás főoldalon használt objektumok támogatásához szükséges. 1 éves lejárat.
Facebook cookie: egyes iFrame alkalmazások használják. 1 éves lejárat.


A külső szolgáltatók ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Látogató korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Látogató számára külső szolgáltatók partnereinek internetes webhelyein. Külső szolgáltatók cookie-k segítségével, a Látogató Weboldalon korábban tett látogatása alapján jelenítik meg a hirdetést a Látogató számára.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával a Látogató tudomásul veszi és engedélyezi, hogy

a Weboldalon vizuális hirdetéseken alapuló Google Analytics funkciókat (pl. remarketing, Google Display hálózati megjelenítési jelentések, a vagy a Google Analytics demográfiai és érdeklődési jelentései) alkalmazunk;
a személyazonosításra alkalmas adatokat összefésüljük a DoubleClick cookie-ra épülő vizuális hirdetési funkciókkal korábban gyűjtött, személyazonosításra nem alkalmas adatokkal;
a Weboldal a Google Analytics remarketinges funkcióit használja az online hirdetéshez;
a hirdetéseinket külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken;
a Weboldal és külső szolgáltatók (például a Google) saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére, valamint annak megállapítására, hogy a hirdetésmegjelenítések, a hirdetési szolgáltatások egyéb felhasználási módjai, a hirdetésmegjelenítésekkel történő interakciók és a hirdetési szolgáltatások hogyan kapcsolódnak a látogatásokhoz a Weboldalon;
a Weboldal tulajdonosa felhasználja a Google érdeklődésen alapuló hirdetési adatait vagy a harmadik felektől származó közönségadatokat (például kor, nem és érdeklődési területek) a Google Analytics szolgáltatással.

 

További tudnivalók:

 

A cookie-król többet meg lehet tudni a www.aboutcookies.org oldalon.
A Látogató a Google-fiókba való bejelentkezést követően a Hirdetés-beállítások segítségével letilthatja a Google Analytics vizuális hirdetési funkcióit, és személyre szabhatja a Google Display Hálózat hirdetéseit: https://www.google.com/settings/ads
A Látogató a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt itt érheti el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
A cookie-t a Látogató képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
A Google cookie-kezeléséről a https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=hu oldalon olvashat részletesen.
A Google érdeklődés-alapú hirdetéseinek letiltásról a https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=hu oldalon lehet tájékozódni.
A cookie-k használatának letiltása azt eredményezheti, hogy a Weboldal látogatásakor a felhasználói élmény kisebb lesz, valamint egyes szolgáltatások teljes körűen, vagy egyáltalán nem vehetőek igénybe.
A Tensi Kft. és a Google szolgáltatókon kívül honlapok látogatása során még a következő külső szolgáltatók is elhelyezhetnek cookie-kat a Látogató számítógépén: Addthis, DoubleClick, Facebook, Twitter, YouTube.
A Weboldal használja a Facebook Website Custom Audiences technológiáját, amelynek segítségével a bejelentkezett Facebook felhasználók a Weboldal és aloldalai látogatói számára, a látogatást követően a Facebook felületén a Tensi Kft. hirdetései jelennek meg. Erről a technológiáról a https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ oldalon tájékozódhat, és ugyanitt van lehetőség a leiratkozásra is.

 

Adatkezelés


A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Tensi Kft. a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési nyilatkozatában valamint szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Tensi Kft. csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a közvetített szolgáltatások fejlesztéséről, szolgáltatásairól a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a Tensi Kft. hivatalos értesítéseiről.

A Felhasználóról a Tensi Kft. által nyilvántartott adatok, valamint a Tensi Kft. által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és a Tensi Kft., vagy a Felhasználó és a Partner között felmerülő kérdések, viták megoldására. Felhasználó a profiloldalán megadott adatait a regisztrációt követően módosíthatja, ebben az esetben azonban a Tensi Kft az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja a Felhasználó korábbi adatait.

 

Alkalmazandó jog


Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

Vissza
Kérje ajánlatunkat!